top of page

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van: Peanuts Academie & Strategie, gevestigd en kantoorhoudende te Best aan het adres Europaplein 1.

Artikel 1. Definities.

In de algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Peanuts Academie & Strategie: gevestigd en kantoorhoudende te Best aan het adres Europaplein 1;

Opdrachtgever: de partij met wie Peanuts Academie & Strategie een overeenkomst heeft gesloten;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Peanuts Academie & Strategie, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en iedere overeenkomst tussen Peanuts Academie & Strategie en een opdrachtgever, waarop Peanuts Academie & Strategie deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

 2. Eventuele afwijkingen van hetgeen in deze algemene voorwaarden wordt bepaald zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Peanuts Academie & Strategie en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 3. Offertes

 1. Alle aanbiedingen en/of offertes van Peanuts Academie & Strategie zijn geheel vrijblijvend en kunnen slechts worden gezien als een uitnodiging aan de Opdrachtgever tot het doen van een aanbod. Indien de Opdrachtgever de offerte accepteert doet hij derhalve een aanbod aan Peanuts Academie & Strategie tot het aangaan van een overeenkomst. Peanuts Academie & Strategie heeft steeds het recht om zonder opgaaf van reden een dergelijk aanbod of een opdracht te weigeren.

 2. Een overeenkomst tussen Peanuts Academie & Strategie en Opdrachtgever komt pas tot stand nadat Peanuts Academie & Strategie een aanbod van Opdrachtgever tot het aangaan van een overeenkomst, zoals hiervoor in lid 1 wordt bedoeld, uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

 3. Een overeenkomst tussen Peanuts Academie & Strategie en de Opdrachtgever komt eveneens tot stand doordat Peanuts Academie & Strategie uitvoering is gaan geven of heeft gegeven aan de door de Opdrachtgever verstrekte opdracht. In dat geval wordt de inhoud van de overeenkomst bepaald door de door Peanuts Academie & Strategie afgegeven offerte.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Peanuts Academie & Strategie zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Peanuts Academie & Strategie het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De Opdrachtgever zal echter geen opdrachten, orders of aanwijzingen aan de door Peanuts Academie & Strategie ingeschakelde derden verstrekken, zonder daarover eerst met Peanuts Academie & Strategie te overleggen.

 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Peanuts Academie & Strategie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Peanuts Academie & Strategie worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Peanuts Academie & Strategie zijn verstrekt, heeft Peanuts Academie & Strategie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 4. Peanuts Academie & Strategie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Peanuts Academie & Strategie is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Peanuts Academie & Strategie de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 5. Uitvoeringstermijn en Leveringstermijn

 1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van diensten een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoerings- of leveringstermijn dient de Opdrachtgever Peanuts Academie & Strategie derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 2. De uitvoerings- of leveringstermijn gaat in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de aanvang van de uitvoering van het werk of levering van de diensten noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Peanuts Academie & Strategie. De Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en keuzebepalingen, welke nodig zijn voor de voortgang van het werk, tijdig ter kennis te brengen van Peanuts Academie & Strategie.

 3. Indien geen tijdstip van aanvang van het werk is overeengekomen, is Peanuts Academie & Strategie vrij om het aanvangstijdstip naar eigen inzicht vast te stellen. De Opdrachtgever staat er voor in dat Peanuts Academie & Strategie op het door haar gekozen aanvangstijdstip toegang krijgt tot de plaats waar de overeengekomen werkzaamheden moeten worden verricht en of de gegevens die nodig zijn voor het verrichten van de werkzaamheden.

 4. Indien de Opdrachtgever Peanuts Academie & Strategie geen toegang of gegevens verschaft of anderszins niet in staat stelt om de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de Opdrachtgever gehouden om alle schade die Peanuts Academie & Strategie als gevolg van het niet kunnen uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend de kosten van door Peanuts Academie & Strategie ingeschakelde derden, aan Peanuts Academie & Strategie te vergoeden.

 

Artikel 6. Abonnementen

 1. Peanuts Academie & Strategie biedt op haar website een aantal abonnementen aan voor gebruik van haar online academie aan. Voor deze abonnementen geldt in afwijking van en/of in aanvulling op hetgeen elders in deze algemene voorwaarden wordt bepaald, hetgeen in dit artikel is opgenomen.

 2. De overeenkomst met betrekking tot de afname van een van de pakketten komt tot stand nadat Peanuts Academie & Strategie daartoe opdracht heeft gekregen van de Opdrachtgever en Peanuts Academie & Strategie de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd.

 3. De online academie van Peanuts Academie & Strategie is toegankelijk via internet. In geval van storingen kan Peanuts Academie & Strategie niet instaan voor een volledige beschikbaarheid van de academie. Door onderhoud of storingen kan het zijn dat de academie tijdelijk weinig of helemaal niet toegankelijk is. Peanuts Academie & Strategie doet dan uiteraard haar best om dit zo snel mogelijk op te lossen.

 4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de overeenkomst met betrekking tot afname van het abonnement van Peanuts Academie & Strategie aangegaan voor een initiële periode van één (1) kwartaal. Na afloop van deze initiële periode wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met periodes van één (1) kwartaal, tenzij de Overeenkomst door een van de Partijen uiterlijk een (1) maanden voor het einde van de contractperiode schriftelijk wordt opgezegd. Dit wordt gedaan via de online academie onder de accountinstellingen of per e-mail naar info@peanutsacademie.nl.

 

Artikel 7. Annulering of wijziging van de overeenkomst

 1. Indien de Opdrachtgever de met Peanuts Academie & Strategie gesloten overeenkomst annuleert, is Opdrachtgever aan Peanuts Academie & Strategie een boete verschuldigd ter hoogte van 30% van de overeengekomen prijs, zulks onverminderd het recht van Peanuts Academie & Strategie op vergoeding van alle als gevolg van de annulering door haar geleden schade, zoals door Peanuts Academie & Strategie gemaakte kosten en gederfde winst voor zover deze de hiervoor genoemde 30% overtreft.

 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Peanuts Academie & Strategie zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 4. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Peanuts Academie & Strategie de Opdrachtgever hierover inlichten.

 5. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Peanuts Academie & Strategie daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Peanuts Academie & Strategie behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom en eventuele daaruit voortvloeiende bevoegdheden voor. Ontwerpen, tekeningen, schetsen, plannen, begrotingen, ramingen, rapporten, offertes en andere bescheiden die Peanuts Academie & Strategie in het kader van de Overeenkomst heeft vervaardigd blijven haar uitsluitend eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever of aan derden.

 2. Peanuts Academie & Strategie heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verveelvoudiging en/of openbaarmaking en herhaling van haar ontwerpen, tekeningen, schetsen, plannen, begrotingen, ramingen, rapporten, offertes en andere bescheiden, zulks ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld en ongeacht of deze samen met Opdrachtgever zijn opgesteld. Voor zover nodig draagt Opdrachtgever eventuele rechten van intellectuele eigendom op gezamenlijk ontwikkelde stukken, zoals rapporten, adviezen, offertes, schetsen, tekeningen, software enz, bij deze reeds nu voor alsdan om niet over aan Peanuts Academie & Strategie.

 3. Alle door Peanuts Academie & Strategie verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, offertes, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Peanuts Academie & Strategie worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een offerte van Peanuts Academie & Strategie, of een deel daarvan, te (doen) uitvoeren door derden of te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Peanuts Academie & Strategie.

 4. Zonder schriftelijke toestemming van Peanuts Academie & Strategie mogen de door haar verstrekte ontwerpen, tekeningen, schetsen, plannen, begrotingen, ramingen, rapporten, offertes en andere bescheiden niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt.

 5. De Opdrachtgever, die handelt in strijd met hetgeen in dit artikel wordt bepaald, is een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000,00 aan Peanuts Academie & Strategie verschuldigd en is daarnaast ter zake van forfaitaire schadevergoeding aan Peanuts Academie & Strategie een bedrag verschuldigd gelijk aan 50% van het bedrag van de bij de offerte door Peanuts Academie & Strategie gedane prijsopgave, welk bedrag de Opdrachtgever in dat geval op eerste verzoek van Peanuts Academie & Strategie aan deze zal voldoen. Door deze betaling gaan de eigendom en mogelijke rechten van intellectuele eigendom niet op de Opdrachtgever over. Deze blijven derhalve bij Peanuts Academie & Strategie berusten.

 

Artikel 9. Klachttermijnen

 1. De Opdrachtgever dient klachten over de dienstverlening van Peanuts Academie & Strategie binnen 14 dagen na het constateren van de klacht schriftelijk aan Peanuts Academie & Strategie te melden. Na het verstrijken van die termijn is Peanuts Academie & Strategie niet meer gehouden eventuele klachten in behandeling te nemen.

 2. Elke vordering tot schadevergoeding vervalt indien deze niet binnen één jaar na de dag waarop de overeenkomst door voltooiing of opzegging is geëindigd, in rechte aanhangig is gemaakt.

 

Artikel 10. Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen gelden de leden 2, 6 en 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3-7 van dit artikel.

 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, bureaukosten, reis- en verblijfskosten, kosten van adviseurs, kosten voor revisietekeningen, kosten van het (doen) opmeten en het in tekening brengen van bestaande toestanden, verzendkosten en dergelijke. Deze kosten worden steeds afzonderlijk, zoveel mogelijk gespecificeerd, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van het aantal werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Peanuts Academie & Strategie, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 5. Indien Peanuts Academie & Strategie met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Peanuts Academie & Strategie niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Peanuts Academie & Strategie mag onder andere, doch niet beperkt tot, stijgingen in de prijzen van materialen, grondstoffen en lonen of stijgingen in de prijzen van derden die Peanuts Academie & Strategie voor de uitvoering van (een deel van) de overeenkomst inschakelt, doorberekenen. Een dergelijke verhoging kan slechts aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht als deze hem voor de ingangsdatum is medegedeeld. Voorts mag Peanuts Academie & Strategie het honorarium verhogen indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat en zulks niet toerekenbaar is aan Peanuts Academie & Strategie, dat in redelijkheid niet van Peanuts Academie & Strategie kan worden verwacht dat zij de overeengekomen werkzaamheden tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium verricht.

 

Artikel 11. Betaling

 1. Door Peanuts Academie & Strategie verzonden facturen moeten worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum:
  -  of door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Peanuts Academie & Strategie;
  - of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het op de factuur vermelde bankrekeningnummer t.n.v. Peanuts Academie & Strategie.

 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

 3. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5 % per maand, derhalve 18 % per jaar, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd zal zijn.

 4. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

 6. De kosten voor de abonnementen die Peanuts Academie & Strategie via haar website aanbiedt dienen altijd per automatische incasso of ideaal te worden voldaan, conform de daarvoor geldende afspraken in de overeenkomst.
   

Artikel 12. Incassokosten

 1. Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

 2. Alle buitengerechtelijke incassokosten die door Leverancier worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever te bewerkstelligen, komen ten laste van de Opdrachtgever. Deze kosten worden berekend volgens het volgende incassotarief, geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 40,00 per onbetaalde factuur:
  15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,00 van de vordering;
  10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
  5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
  1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
  0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00.

 3. De Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten de wettelijke handelsrente verschuldigd.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Indien bepaalde onderdelen van de overeenkomst door derden worden vervuld, is Peanuts Academie & Strategie voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.

 2. Peanuts Academie & Strategie is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, welke de Opdrachtgever als gevolg van of in verband met enige met Peanuts Academie & Strategie gesloten overeenkomst beweert te hebben geleden, zulks behoudens opzet of grove schuld van Peanuts Academie & Strategie.

 3. Indien Peanuts Academie & Strategie, ondanks hetgeen hiervoor in lid 2 wordt bepaald, toch aansprakelijk blijkt te zijn, komt slechts voor vergoeding in aanmerking die schade waartegen Peanuts Academie & Strategie verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

 4. Als het voor Peanuts Academie & Strategie ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 3 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door Peanuts Academie & Strategie voor de Overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.

 5. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Peanuts Academie & Strategie beperkt tot maximaal het bedrag van het verschuldigde honorarium over de periode waarin de schade is ontstaan.

 6. In afwijking van het tweede lid geldt dat voor opdrachten met een looptijd langer van zes maanden, de aansprakelijkheid verder wordt beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium.

 7. Peanuts Academie & Strategie is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
  - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade;
  - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Peanuts Academie & Strategie aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Peanuts Academie & Strategie toegerekend kunnen worden;
  -  redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of ter beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van directe schade.

 8. Peanuts Academie & Strategie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 14. Opzegging en Ontbinding

 1. Wanneer Peanuts Academie & Strategie met de Opdrachtgever een duurovereenkomst (anders dan de in artikel 6 bedoelde pakketten) heeft gesloten, kan ieder van partijen deze duurovereenkomst opzeggen tegen het einde van een kalendermaand, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

 2. Peanuts Academie & Strategie is, onverminderd het recht van Peanuts Academie & Strategie om volledige schadevergoeding te vorderen, bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden indien:
  - de Opdrachtgever de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  - na het sluiten van de overeenkomst aan Peanuts Academie & Strategie ter kennis gekomen omstandigheden Peanuts Academie & Strategie goede grond geven om te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  - Peanuts Academie & Strategie de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
  - de Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of onderdelen van zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt aan derden, liquideert of stillegt.

 3. Voorts is Peanuts Academie & Strategie bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van Peanuts Academie & Strategie kan worden gevergd.

 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van Peanuts Academie & Strategie onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 15. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Peanuts Academie & Strategie zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in bedrijven waarmee Peanuts Academie & Strategie overeenkomsten heeft gesloten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, alsmede het geval dat Peanuts Academie & Strategie geestelijk of lichamelijk verhinderd is de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

 2. Peanuts Academie & Strategie heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Peanuts Academie & Strategie haar verbintenis had moeten nakomen.

 3. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van Peanuts Academie & Strategie opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Peanuts Academie & Strategie niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 4. Indien Peanuts Academie & Strategie bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht.

 

Artikel 16. Privacy

 1. Peanuts Academie & Strategie vindt het van groot belang zorgvuldig met uw privacy om te gaan. Voor de wijze waarop wij dat doen verwijzen wij u naar het privacy statement op onze website.

 2. Peanuts Academie & Strategie verwerkt persoonsgegevens op zorgvuldige en behoorlijke wijze en met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving inzake privacy en gegevensbescherming, waaronder (maar niet beperkt tot) de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor zover de Opdrachtgever persoonsgegevens verzamelt en aan Peanuts Academie & Strategie verstrekt, staat de Opdrachtgever er jegens Peanuts Academie & Strategie voor in dat deze verzameling en verstrekking rechtmatig is.

 3. Bij het gebruik door Opdrachtgever van het lead portal van Peanuts Academie & Strategie blijft Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk om aan de verplichtingen uit de AVG te voldoen. Peanuts Academie & Strategie is steeds verwerker in de zin van de AVG, nooit de verantwoordelijke.

 4. Peanuts Academie & Strategie sluit met Opdrachtgever waar nodig een aparte verwerkersovereenkomst.

 

Artikel 17. Geschillenbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de Opdrachtgever en Peanuts Academie & Strategie worden beslecht door de Rechtbank Oost Brabant.

 

Artikel 18. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Peanuts Academie & Strategie en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 19. Wijziging

 1. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk tussen Peanuts Academie & Strategie en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.

 2. Peanuts Academie & Strategie behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden worden niet eerder van toepassing dan nadat deze wijzigingen aan de Opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt en deze daartegen niet binnen vijf dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt onder opgave van redenen.

Deze algemene voorwaarden zijn door Peanuts Academie & Strategie voor het sluiten van de overeenkomst aan de Opdrachtgever ter hand gesteld, liggen voorts ter inzage op het kantoor van Peanuts Academie & Strategie te Best en worden op eerste verzoek kosteloos aan de Opdrachtgever toegezonden. Op internet zijn zij te vinden op www.peanutsacademie.nl.

bottom of page